General conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN WOOF-O HONDENUITLAATSERVICE

 Artikel 1 – Definities

 • Hond: één of meerdere honden met betrekking tot welke opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever
 • Opdracht: het uitlaten, opvangen en/of trainen van de
 • Opdrachtnemer: woof-o hondenuitlaatservice, gevestigd aan de Adelaarsweg 16, 1021 BN te Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
 • Opdrachtgever: bezitter van de hond.
 • Overeenkomst: overeenkomst tussen woof-o hondenuitlaatservice en o

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen woof-o hondenuitlaatservice en Opdrachtgever, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de Algemene Voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als woof-o hondenuitlaatservice.
 • woof-o hondenuitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. woof-o hondenuitlaatservice zal minimaal één maand van tevoren deze wijzigingen per email dan wel per post aan opdrachtgever bekendmaken. Opdrachtgever kan na wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze
 • Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van

Artikel 3 – Gezondheid Hond

 • De hond dient vrij van besmettelijke ziektes te
 • De hond dient tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest ingeënt te
 • De hond dient preventief tegen vlooien, wormen en teken behandeld te zijn.
 • De hond dient minimaal 12 weken oud te zijn of te wel alle nodige inentingen te hebben gehad.
 • De hond draagt een halsband met penning van woof-o tijdens de
 • Loopse Honden kunnen gedurende de loopsheid uitsluitend mee met de individuele wandeling (indien het rooster van woof-o dit toelaat).

Artikel 4 – Rechten en plichten woof-o hondenuitlaatservice

 • woof-o hondenuitlaatservice haalt de hond op het afgesproken tijdstip op en levert op het afgesproken adres af, tenzij schriftelijk anders is
 • woof-o hondenuitlaatservice laat de hond gedurende de afgesproken tijd uit. De duur van de wandeling kan naar beoordeling van woof-o hondenuitlaatservice aangepast worden in verband met de veiligheid van de
 • woof-o hondenuitlaatservice heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders is
 • woof-o hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor indien er sprake is van hevige weersomstandigheden zoals extreme gladheid, extreme hitte of weeralarm de opdracht te wijzigen dan wel te Bij code rood worden de wandelingen gecanceld.
 • woof-o hondenuitlaatservice is door het bijvoegen van de Algemene Voorwaarden bij de overeenkomst gemachtigd om de hond uit te laten.
 • woof-o hondenuitlaatservice gaat op verantwoorde wijze met de hond
 • woof-o hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk niet uit te voeren in verband met onvoorziene
 • woof-o hondenuitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor om af te zien van de opdracht. woof-o hondenuitlaatservice geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke
 • woof-o hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om de hond op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat de hond problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of
 • woof-o hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor de hond te weigeren indien hij gedrag ontwikkelt dat hem ongeschikt voor de opdracht
 • woof-o hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd is dat de hond een besmettelijke ziekte heeft de hond gedurende deze periode niet

Artikel 5 – Rechten en plichten Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken veroorzaakt door de hond.
 • Opdrachtgever dient een WA verzekering te hebben waarin schade veroorzaakt door de hond gedekt
 • Opdrachtgever machtigt woof-o hondenuitlaatservice om, op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer woof-o hondenuitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met opdrachtgever worden
 • Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan
 • Opdrachtgever zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de hond niet aanwezig is, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • woof-o hondenuitlaatservice is niet aan te merken als bezitter van de
 • woof-o hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of honden binnen of buiten de
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door woof-o hondenuitlaatservice of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden
 • woof-o hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van de hond. Met uitzondering van letsel dat direct door woof-o hondenuitlaatservice is veroorzaakt. woof-o hondenuitlaatservice zal er alles aan doen om letsel te
 • woof-o hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een natte of vieze
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding kan woof-o hondenuitlaatservice niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hond wegloopt tijdens de opdracht. woof-o hondenuitlaatservice zal bij verlies alle redelijke inspanning verrichten om de hond zo spoedig mogelijk te
 • woof-o hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de
 • Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij woof-o hondenuitlaatservice opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

 • Opdrachtgever betaalt voorafgaand aan de opdracht op basis van een schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde
 • Het verschuldigde maandbedrag, eventueel aanvullend afgenomen diensten alsmede de kosten van de betalingsherinnering zoals genoemd in lid 4 van dit artikel, worden per of betaling per bank (betaalverzoek) dan wel door woof-o hondenuitlaatservice door middel van een doorlopende SEPA-machtiging van de rekening van opdrachtgever afgeschreven.
 • Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in
 • woof-o hondenuitlaatservice zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een schriftelijke betalingsherinnering en geeft opdrachtgever de gelegenheid binnen 8 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien betaling uitblijft, zal woof-o hondenuitlaatservice een tweede betalingsherinnering sturen waarbij € 15 aan administratiekosten extra in rekening worden gebracht.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt woof-o hondenuitlaatservice het recht de overeenkomst te

Artikel 8 – Vast abonnement

 • Een vast abonnement biedt een gegarandeerde plaats op de in overleg met opdrachtgever vast te stellen dagen.
 • Bij een vast abonnement wordt het te betalen bedrag in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, ongeacht eventuele minder opgenomen roedelwandelingen in die maand. In de abonnementsprijs zijn 10 weken afwezigheid per jaar i.v.m. vakantie reeds verrekend (6 weken voor opdrachtgever, 4 weken voor opdrachtnemer). Mocht de hond vaker afwezig zijn i.v.m. vakantie geschied dit op eigen rekening van opdrachtgever, de bezitter van de hond.
 • Een extra wandeling is een aanvullende dienst op het vast abonnement. Indien en zolang de bezetting het naar de mening van woof-o hondenuitlaatservice toelaat, kan een extra wandeling ingezet worden. Deze wordt met de volgende factuur apart berekend. Prijs per extra wandeling € 20,00.

Artikel 9 – Compenseren en het ruilen van dagen

 • Niet-gebruikte dienst i.v.m. afwezigheid van de hond om welke redenen dan ook kunnen niet worden ingehaald omdat deze reeds financieel gecompenseerd zijn.
 • Incidenteel ruilen van een dag is alleen mogelijk zolang de bezetting van de uitlaat het toelaat.
 • Is de hond gedurende een langere periode ziek (wat moet blijken uit een door opdrachtgever aan woof-o hondenuitlaatservice te overleggen medische verklaring), dan kan woof-o hondenuitlaatservice een ziekteverlofperiode van maximaal twee maanden toekennen (langer uitsluitend in overleg). Gedurende deze periode wordt er geen gebruik gemaakt van de diensten van woof-o hondenuitlaatservice. woof-o hondenuitlaatservice zal in deze periode 50% van het normaal verschuldigde tarief in rekening brengen. De vaste plek van de hond op betreffende dag(en) blijft gegarandeerd.
 • Diensten die vallen op een nationale feestdag, kunnen niet geruild worden en worden niet financieel gecompenseerd.

Artikel 10 – Sleutelcontract

woof-o hondenuitlaatservice verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

 • Niet zal dupliceren.
 • Niet zal voorzien van adres.
 • Zorgvuldig in huis zal bewaren.
 • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.
 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.
 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.

Artikel 11 – Beëindiging Opdracht

 • Er geldt een opzeggingstermijn van minimaal één maand. Bij voortijdige beëindiging op verzoek van opdrachtgever worden reeds betaalde gelden niet terugbetaald.
 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde gelden worden aan opdrachtgever terugbetaald.

sup blomberg | adelaarsweg 16 | 1021 bn amsterdam | 06 – 11 39 97 79
kvk 73469793 | btw nl002441566b68 | iban nl98knab0258184981
www.woof-o.nl | stef@woof-o.nl

woof-o - algemene voorwaarden v2024