General conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN WOOF-O
INDIVIDUELE HONDENUITLAATSERVICE

 

Artikel 1 – Definities

1.1           Hond: één of meerdere honden met betrekking tot welke Opdrachtnemer de opdracht van Opdrachtgever uitvoert.
1.2           Opdracht: het uitlaten, opvangen en/of trainen van de hond.
1.3           Opdrachtnemer: woof-o individuele hondenuitlaatservice, gevestigd aan de Adelaarsweg 16, 1021 BN te Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73469793.
1.4           Opdrachtgever; bezitter van de hond.
1.5           Overeenkomst; overeenkomst tussen woof-o individuele hondenuitlaatservice en Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1                 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen woof-o individuele hondenuitlaatservice en Opdrachtgever, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de Algemene Voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel Opdrachtgever als woof-o individuele hondenuitlaatservice.
2.2               woof-o individuele hondenuitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. woof-o individuele hondenuitlaatservice zal minimaal één maand van tevoren deze wijzigingen per email dan wel per post aan Opdrachtgever bekendmaken. Opdrachtgever kan na wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3               Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 3 – Gezondheid Hond

3.1           De hond dient vrij van besmettelijke ziektes te zijn.
3.2           De hond dient tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest ingeënt te zijn.
3.3           De hond dient preventief tegen vlooien, wormen en teken behandeld te zijn.
3.4           De hond dient voor de roedelwandeling minimaal zes maanden oud te zijn.
3.5           De hond dient voor een individuele wandeling minimaal 12 weken oud te zijn.
3.6           De hond draagt een halsband met penning van woof-o tijdens de wandeling.
3.7           Loopse Honden kunnen gedurende de loopsheid uitsluitend mee met de individuele wandeling.

 

 Artikel 4 – Rechten en plichten woof-o individuele hondenuitlaatservice

4.1          woof-o individuele hondenuitlaatservice haalt de hond op het afgesproken tijdstip op en levert op het afgesproken adres af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
4.2          woof-o individuele hondenuitlaatservice laat de hond gedurende de afgesproken tijd uit. De duur van de wandeling kan naar beoordeling van woof-o individuele hondenuitlaatservice aangepast worden in verband met de veiligheid van de hond.
4.3           woof-o individuele hondenuitlaatservice heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders is afgesproken.
4.4           woof-o individuele hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor indien er sprake is van hevige weersomstandigheden zoals extreme gladheid, extreme hitte of weeralarm de opdracht te wijzigen dan wel te annuleren.
4.5           woof-o individuele hondenuitlaatservice is door het bijvoegen van de Algemene Voorwaarden bij de overeenkomst gemachtigd om de hond uit te laten.
4.6           woof-o individuele hondenuitlaatservice gaat op verantwoorde wijze met de hond om.
4.7           woof-o individuele hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk niet uit te voeren in verband met onvoorziene omstandigheden.
4.8           woof-o individuele hondenuitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor om af te zien van de opdracht. woof-o individuele hondenuitlaatservice geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
4.9           woof-o individuele hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om de hond op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat de hond problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
4.10         woof-o individuele hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor de hond te weigeren indien hij gedrag ontwikkelt dat hem ongeschikt voor de opdracht maakt.
4.11         woof-o individuele hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd is dat de hond een besmettelijke ziekte heeft de hond gedurende deze periode niet uitlaat.

 

Artikel 5 – Rechten en plichten Opdrachtgever

5.1           Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken veroorzaakt door de hond.
5.2           Opdrachtgever dient een WA verzekering te hebben waarin schade veroorzaakt door de hond gedekt is.
5.3           Opdrachtgever machtigt woof-o individuele hondenuitlaatservice om, op kosten van Opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer woof-o individuele hondenuitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met Opdrachtgever worden gezocht.
5.4           Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
5.5           Opdrachtgever zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de hond niet aanwezig is, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in  rekening gebracht.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1           woof-o individuele hondenuitlaatservice is niet aan te merken als bezitter van de hond.
6.2           woof-o individuele hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of honden binnen of buiten de uitlaatgroep.
6.3           Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door woof-o individuele hondenuitlaatservice of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de honden gedeeld.
6.4           woof-o individuele hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van de hond. Met uitzondering van letsel dat direct door woof-o individuele hondenuitlaatservice is veroorzaakt. woof-o individuele hondenuitlaatservice zal er alles aan doen om letsel te voorkomen.
6.5           woof-o individuele hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een natte of vieze hond.
6.6           Ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding kan woof-o individuele hondenuitlaatservice niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hond wegloopt tijdens de opdracht. woof-o individuele hondenuitlaatservice zal bij verlies alle redelijke inspanning verrichten om de hond zo spoedig mogelijk te vinden.
6.7           woof-o individuele hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.
6.8           Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij woof-o individuele hondenuitlaatservice opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1           Opdrachtgever betaalt voorafgaand aan de opdracht op basis van een schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde betalingsdatum.
7.2           Het verschuldigde maandbedrag, eventueel aanvullend afgenomen diensten alsmede de kosten van de betalingsherinnering zoals genoemd in lid 4 van dit artikel, worden per contante betaling of betaling per bank dan wel door woof-o individuele hondenuitlaatservice door middel van een doorlopende SEPA-machtiging van de rekening van Opdrachtgever afgeschreven.
7.3           Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
7.4           woof-o individuele hondenuitlaatservice zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een schriftelijke betalingsherinnering en geeft Opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien betaling uitblijft, zal woof-o individuele hondenuitlaatservice een tweede betalingsherinnering sturen waarbij € 15 aan administratiekosten extra in rekening worden gebracht.
7.5          Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt woof-o individuele hondenuitlaatservice het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8 – Incidentele boeking

8.1           Een incidentele boeking betreft een eenmalige boeking op een bepaald  dag en dagdeel. Deze wordt door opdrachtgever bevestigd doormiddel van iDeal betaling.
8.2           Opdrachtnemer is verplicht tot levering. Alleen door zwaar wegende omstandigheden kan de levering niet plaatsvinden. Er zal dan ook restitutie van het reeds betaalde bedrag plaatsvinden.

Artikel 9 – Vast abonnement

9.1           Een vast abonnement biedt een gegarandeerde plaats op de in overleg met Opdrachtgever vast te stellen dagen.
9.2           Bij een vast abonnement wordt het te betalen bedrag in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, ongeacht eventuele minder opgenomen roedelwandelingen in die maand.
9.3           Een extra wandeling is een aanvullende dienst op het vast abonnement. Indien en zolang de bezetting het naar de mening van woof-o individuele hondenuitlaatservice toelaat, kan een extra wandeling ingezet worden.

 

Artikel 10 – Compenseren (het ruilen van dagen)

10.1         Als de hond is afgemeld, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte, kan in overleg met woof-o individuele hondenuitlaatservice de niet-gebruikte dienst binnen diezelfde kalendermaand alsnog worden opgenomen (‘ruilen’).
Ruilen bij afmelding is alleen mogelijk indien de afmelding minimaal 24 uur voorafgaand aan de dienst plaatsvindt. Niet gebruikte diensten worden niet financieel gecompenseerd.
10.2         Ruilen is alleen mogelijk zolang de bezetting van de uitlaat het toelaat.
10.3         Dagen die niet binnen de eerstgenoemde termijn van lid 1 zijn geruild, vervallen.
10.4        Is de hond gedurende een langere periode ziek (wat moet blijken uit een door Opdrachtgever aan woof-o individuele hondenuitlaatservice te overleggen medische verklaring), dan kan woof-o individuele hondenuitlaatservice een ziekteverlofperiode van maximaal twee maanden toekennen. Gedurende deze periode wordt er geen gebruik gemaakt van de diensten van woof-o individuele hondenuitlaatservice. woof-o individuele hondenuitlaatservice zal in deze periode 50% van het normaal verschuldigde tarief in rekening brengen.
10.5        Diensten die vallen op een nationale feestdag, kunnen niet geruild worden en worden niet financieel gecompenseerd.

 

Artikel 11 – Sleutelcontract

woof-o individuele hondenuitlaatservice verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:
11.1        Niet zal dupliceren.
11.2        Niet zal voorzien van adres.
11.3        Zorgvuldig in huis zal bewaren.
11.4        Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.
11.5        Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.
11.6        Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.

 

Artikel 12 – Beëindiging Opdracht

12.1        Er geldt een opzeggingstermijn van minimaal één maand. Bij voortijdige beëindiging op verzoek van Opdrachtgever worden reeds betaalde gelden niet terugbetaald.
12.2        Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde gelden worden aan Opdrachtgever terugbetaald.

sup blomberg – adelaarsweg 16 – 1021 bn amsterdam – O6 – 11 39 97 79
kvk 73469793– btw nl251103377b01 – iban nl98knab0258184981
www.woof-o.nl – stef@woof-o.nl